รับเรื่องร้องเรียน

""
1
รับเรื่องร้องเรียน
กรมธรรม์เลขที่
เคลมเลขที่
จำนวนเงินที่เรียกร้อง
วันที่เกิดเหตุ

ชื่อ - นามสกุล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ผู้ร้องเรียน)
0 /
ที่อยู่ (ผู้รับมอบอำนาจ)
0 /
โทรศัพท์ 1
โทรศัพท์ 2

ขอร้องเรียน
หรือ ตัวแทน/นายหน้า ชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เรื่องที่ต้องการร้องเรียน
2. ข้อเท็จจริงและรายละเอียด
0 /

แนบหลักฐานเพิ่มเติม

Fileupload
Upload

ข้อกำหนดในการยื่นร้องเรียนต่อ บมจ. ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

  1. การยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ บมจ.ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ไม่เป็นเหตุให้อายุความฟ้องคดีตามกฎหมายสะดุดหยุดอยู่หรือสะดุดหยุดลงแต่อย่างใด
  2. กรณีร้องเรียนต่อ บมจ.ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะนำเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยตนเอง
  3. กรณีข้าพเจ้าได้ไปใช้สิทธิดำเนินคดีในศาลด้วยตนเองแล้ว ข้าพเจ้าจะดำเนินการมีหนังสือแจ้งยุติเรื่องร้องเรียนต่อ บมจ.ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
  4. ภายหลังการร้องเรียน 15 วัน หากข้าพเจ้ายังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้าจะดำเนินการติดตามเรื่องที่ร้องเรียนและจะติดตามเรื่องร้องเรียนเป็นระยะๆ ทุกเดือน
  5. หากตรวจสอบพบว่าหมายเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน จะถือว่าผู้ร้องเรียนยังไม่ได้ใช้สิทธิยื่นเรื่องร้องเรียน
Previous
Next