รายละเอียดความคุ้มครอง

Shortcode "Single Product Page Title". Please view Product after assigning Custom TemplateShortcode "Single Product Page Price". Please view Product after assigning Custom Template

ราคานี้ยังไม่รวม พรบ. ท่านสามารถเลือกซื้อได้ในขั้นตอนการชำระเงิน
ทุนประกันภัยรถยนต์ต้องไม่เกิน 80% ของราคากลางรถยนต์รุ่นนั้นๆ

Shortcode "Single Product Page Add To Cart". Please view Product after assigning Custom Template

ประเภท

การซ่อม

ค่าเสียหายส่วนแรก (กรณีเป็นฝ่ายผิด)

อายุรถไม่เกิน (นับจากรุ่นปี ค.ศ.)

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (สูงสุดต่อครั้งไม่เกิน)

ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. ( สูงสุดต่อคนไม่เกิน )

( สูงสุดต่อครั้งไม่เกิน )

ทุนประกัน

คุ้มครองรถหาย / ไฟไหม้

ความเสียหายจากน้ำท่วม (ต่อครั้ง)

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร (ต่อคน)

ค่ารักษาพยาบาล (ต่อคน)

ประกันตัวผู้ขับขี่ทางอาญา(ต่อครั้ง)

จำนวนผู้ได้รับความคุ้มครอง (ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสารในรถ)