หน้าแรก

ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลของธุรกิจประกันวินาศภัย และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ พร้อมทั้งพิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ และไว้วางใจให้บริษัทฯ ดูแล จากการรักษามาตรฐานความเป็นนายหน้าประกันภัยมืออาชีพ ที่ถือหลักปฏิบัติยึดผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นที่ตั้ง จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

คุณปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์

เลือกประเภทประกันภัย

ทราบผลทันทีมากกว่า 20 บริษัทชั้นนำ

ประกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ภายใต้การควบคุมโดย

จึงทำให้มั่นใจได้ว่า "ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์" มีมาตรฐานการทำงานที่โปร่งใส ยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

คุ้มครองโดย