การประกันภัยอุบัติเหตุ คือ

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

-การประกันภัยอุบัติเหตุ เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไป โดยอาจจะเป็นการเอาประกันภัยตนเอง หรือเป็นสวัสดิการของที่ทำงาน

-การประกันภัยอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

-ความคุ้มครองเบื้องต้น

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงทุกแห่งทั่วโลก ในกรณีประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายต้องเข้ารักษาพยาบาล และยังรวมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย โดยความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้จะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

  1. แบบ อบ.1 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  2. แบบ อบ.2 คุ้มครอง การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา นิ้ว หูหนวกและเป็นใบ้ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

**ส่วนแบบความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติมนั้น สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ดังนี้ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ค่ารักษาพยาบาล

-อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

          อาชีพ ในการรับประกันภัยจะแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่

  • อาชีพชั้น 1 ส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน
  • อาชีพชั้น 2 ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลา
  • อาชีพชั้น 3 ปฏิบัติงานด้านช่าง กระบวนการผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรกลหนัก ผู้ใช้แรงงาน การเดินทาง หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นประจำ
  • อาชีพชั้น 4 อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอื่น ๆ เป็นพิเศษ เช่น นักแสดงผาดโผน

          อายุ คนที่อายุเกินกว่า 60 ปี เบี้ยประกันภัยจะสูงกว่าคนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี

          ความคุ้มครองที่เลือกซื้อ ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเฉพาะบางอย่างก็ได้ เช่น ต้องการเพียงการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพ โดยไม่เอาความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลก็ได้ ซึ่งแน่นอนว่าเบี้ยประกันภัยก็จะผันแปรตามความคุ้มครองที่ต้องการ

          ความคุ้มครองเพิ่มเติม จำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนด

          จำนวนความรับผิดส่วนแรก หากผู้เอาประกันภัยยินยอมรับความเสียหายส่วนแรกเองบางส่วน ในกรณีของค่ารักษาพยาบาลเบี้ยประกันภัยก็จะต่ำลง หากผู้เอาประกันภัยยินยอมให้บริษัทงดจ่ายผลประโยชน์ กรณีการทุพพลภาพชั่วคราวในช่วงสัปดาห์แรก ๆ เบี้ยประกันภัยก็จะต่ำลง