บทความเรื่องการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง คือ

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น คุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 – วันที่ 30 มกราคม 2565 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-อังกฤษ เป็นต้น

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางเหมาะกับใคร

บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน เป็นต้น

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

2.การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ความคุ้มครองเบื้องต้น

1.การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง ให้ความคุ้มครองคล้ายกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยให้ความคุ้มครองแบบ อบ.1 คือ ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายต้องเข้ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและยังรวมถึงกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย แต่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยเฉพาะ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทางเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในประเทศและนอกประเทศไทยตามเส้นทางที่ระบุไว้ (ซึ่งจะคุ้มครองการเดินทางของผู้เอาประกันภัยแบบทั้งรายเดียวหรือรายกลุ่มเดินทางไปแบบหมู่คณะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)

ในปัจจุบันผู้รับประกันภัยหลายรายจึงมีการขยายความคุ้มครองเป็นเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม คุ้มครองถึงการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยระหว่างการเดินทาง การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การเคลื่อนย้าย หรือส่งศพกลับประเทศ เป็นต้น

2.กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตามกฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2556 ได้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 และได้กำหนด ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ต้องมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ำกว่า หนึ่งล้านบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทต่อคน และต้องมีอายุกรมธรรม์ประกันภัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับแต่วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อใช้ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1.จำนวนเงินความคุ้มครอง

2.อายุผู้เอาประกันภัย

3.ระยะเวลาการเดินทาง (จำนวนวัน)