การประกันภัยสุขภาพ คือ

การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย

-การประกันภัยสุขภาพ เหมาะกับใคร

บุคคลทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ หรือประกันสังคมอยู่แล้วก็ตามแต่ความคุ้มครองอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น หากเป็นคนเจ็บป่วยบ่อย เสี่ยงต่อการมีโรคประจำตัวในอนาคต เป็นคนที่ชีวิตต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่ควรจะต้องมีการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม

-การประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.การประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

2.การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

-ความคุ้มครองเบื้องต้น

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 ประเภท คือ

1.ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาลอันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่าง ๆ เป็นต้น

2.ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะประจำอยู่โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น

3.ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการคุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง

-อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

1.จำนวนเงินความคุ้มครอง // อายุ // เพศ

2.สุขภาพ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ที่ต้องการทำประกันภัย

3.อาชีพ

4.การดำเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ หรืออุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น การดื่มแอลกอฮอล์การเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น

5.สำหรับการประกันภัยสุขภาพกลุ่มจะต้องพิจารณาจำนวนบุคคลที่จะทำประกันภัย (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)