บทความเรื่องเมาแล้วขับประกันคุ้มครองหรือไม่

เมาแล้วขับประกันคุ้มครองหรือไม่

การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ดังนี้

1.มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

2. มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กรณีการขับขี่โดยบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือโดยบุคคลที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หรือโดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

3.กรณีไม่ยินยอมให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จนถูกดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ขับขี่ได้ยอมรับหรือศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษในความผิดดังกล่าว

ดังนั้น หากเมาแล้วมาขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยจนเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกแล้วความเสียหาย ที่เกิดต่อบุคคลภายนอกนั้นก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่บริษัทจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน และเมื่อชดใช้ไปแล้วเพียงใดบริษัทก็จะมาเรียกคืนจาก ผู้เอาประกันภัยเพียงนั้น