บทความเรื่องวิธีการในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

วิธีการในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  1. จ่ายเป็นตัวเงิน (Cash Payment) เป็นวิธีการที่ง่าย สะดวก และคล่องตัว
  2. การซ่อมแซม (Repair) เหมาะในกรณีที่เกิดความเสียหายเพียงบางส่วนและสามารถที่จะซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
  3. การหาของมาทดแทน (Replacement) เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องหาสิ่งที่เป็นชนิด ประเภท และคุณภาพเดียวกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมาทดแทนให้

4.  การกลับคืนสู่สภาพเดิม (Reinstatement) เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้กลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนเมื่อก่อนเกิดวินาศภัย ซึ่งไม่สามารถกระทำได้โดยวิธีซ่อมแซมหรือหาของแทน เช่น โรงงานถูกเพลิงไหม้ทั้งหมด ผู้รับประกันภัยจะก่อสร้างโรงงานนั้นขึ้นใหม่