รู้จักบทบาทของนายหน้าประกันภัย (The Role of Insurance Broker)

นายหน้าประกันภัย เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะเรื่องการประกันภัยเป็นอย่างดี เช่น ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่าง ๆ อัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม บริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคงทางการเงินในอุตสาหกรรมประกันภัย และความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องทราบ เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจประกันภัย และระบบเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หากภาคธุรกิจไม่ได้รับความคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยจากการประกันภัยแล้ว การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นไปอย่างล่าช้า

ดังนั้นบทบาทของนายหน้าประกันภัยจึงมีส่วนช่วยธุรกิจ ดังนี้

  1. ส่งเสริมการตลาดแบบสร้างสรรค์ (Innovative marketing) บทบาทนายหน้าประกันภัยทำให้ประชาชน

รวมทั้งผู้ประกอบการตระหนักถึงประโยชน์ของการประกันภัยรวมถึงความต้องการของตลาดประกันภัย

  1. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้บริโภค (Dissemination of Information to Customers) นายหน้าประกันภัยจะจัดหาข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทำหน้าที่เปรียบเสมือน “ฝ่ายจัดซื้อ” เช่น หาความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับผู้เอาประกันภัย หาเงื่อนไขและทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
  2. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลไปยังตลาดประกันภัย (Dissemination of Information to The Marketplace) นายหน้าประกันภัยทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้เอาประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัย เพื่อจัดทำสัญญาประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่เหมาะสมตามความจำเป็น และความต้องการของผู้เอาประกันภัย เป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา และขยายตัวของธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
  3. ส่งเสริมการแข่งขันที่ดี (Sound Competition) การให้ความรู้การประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการผลิตกรมธรรม์ประกันภัยและการบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด สร้างบรรยากาศแห่งการแข่งขันในเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  4. ส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงภัยให้กับบริษัทประกันภัย (Spread Insurer’s risks) การที่บริษัทรับประกันภัยรับเอาความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk) จากผู้เอาประกันภัยต่าง ๆ บริษัทจะต้องกระจาย

ความเสี่ยงภัยให้เหมาะสม ไม่มีการกระจุกตัวของภัยใดภัยหนึ่งมากเกินความสามารถในการรับประกันภัย อันจะมีผลต่อความสามารถในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยเอง นายหน้าประกันภัยจะช่วยทำหน้าที่กระจายภัยให้กับบริษัทประกันภัยหลาย ๆ บริษัท และรวมถึงการกระจายความเสี่ยงภัยด้วยการจัดการประกันภัยต่อตามบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อ