ประกันวินาศภัย คือการที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ซึ่งความเสียหายนั้นสามารถประเมินมูลค่าหรือกำหนดเป็นวงเงินได้ เช่น บ้าน รถยนต์ โดยผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัย

การทำประกันวินาศภัยมีประโยชน์หลายประการ เช่น

  1. ​ให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน หากเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหาย และนำไปจัดหาสินทรัพย์ใหม่ทดแทนได้​ ​
  2. ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ​​ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ธุรกิจจะมีเงินที่ได้รับชดใช้จากบริษัทประกันภัยมาดำเนินงานต่อไปได้​
  3. ​ช่วยลดภาระแก่สังคมและรัฐบาล ที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือหากเกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ไม่ต้องประสบกับภาวะหมดเนื้อหมดตัว หรือขาดที่พึ่งพา
  4. ช่วยระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ​ เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีการกันเงินสำรองส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมไว้สำหรับภัยพิบัติอันอาจจะเกิดขึ้น และจะนำไปลงทุนในรูปของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ