รถล้มเอง ไม่มีคู่กรณี เบิกได้ แค่มีพ.ร.บ.

รถล้มเอง ไม่มีคู่กรณี เบิกได้ แค่มีพ.ร.บ

พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เป็นประกันรถภาคบังคับ

ซึ่งกฎหมายระบุชัดเจนว่า “ รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกจะต้องทำ เพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ทันท่วงที ” โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมเงินชดเชยและเงินค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

*ถ้าหากไม่ต่อพ.ร.บ.จะไม่สามารถต่อภาษีรถได้ และถ้าไม่ได้ต่อภาษีประจำปีอาจต้องเสียค่าปรับ 1,000 บาท ยิ่งถ้าปล่อยให้ทะเบียนขาดอายุ ต้องเสียค่าปรับในการชำระภาษีภายหลังอีก 1% จนถึงโดนระงับป้ายทะเบียนไปเลย

จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ที่ได้รับอุบัติเหตุเกิดความเสียหายจากการใช้รถจักรยานยนต์ทุกกรณี จะต้องได้รับการชดเชยและเยียวยาความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น กรณีการโดนชนแล้วหนี ,รถล้มเองไม่มีคู่กรณี เป็นต้น

แน่นอนว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น หากเกิดกรณีรถล้มเองไม่มีคู่กรณี ก็ยังมี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองเบื้องต้น รองรับอยู่ โดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด และจะมีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้ จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายตามความคุ้มครองเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งคุ้มครองทั้งงผู้ขับขี่และผู้ซ้อน

การชดเชยความคุ้มครองเบื้องต้น แบ่งเป็น 3 กรณี

 • กรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ

บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง สูงสุด 30,000 บาทต่อหนึ่งคน

 • กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต / ทุพพลภาพถาวร / สูญเสียอวัยวะ หรือได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(ก) ตาบอด

(ข) หูหนวก

(ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด

(ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์

(จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว

(ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด

(ช) จิตพิการอย่างติดตัว

(ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร

บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน

 • กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจำนวน 65,000 บาท

เบิก พ.ร.บ. ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 • ต้องดำเนินการยื่นเอกสารภายใน 180 วันหลังเกิดเหตุ
 • จะได้รับเงินชดเชยภายใน 7 วันทำการ

เตรียมเอกสารสำหรับการเคลม พ.ร.บ.

 • กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล บาดเจ็บเล็กน้อย
 1. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองแล้ว)
 2. สำเนาใบขับขี่ (เซ็นรับรองแล้ว)
 3. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 4. ใบรับรองแพทย์ ระบุว่าจำเป็นต้องพักรักษาในโรงพยาบาล(กรณีนอนโรงพยาบาล)
 • กรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพถาวร
 1. สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองแล้ว)
 2. สำเนาใบขับขี่ (เซ็นรับรองแล้ว)
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. หนังสือรับรองความพิการ
 5. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน
 • กรณีเสียชีวิต
 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต
 2. ใบมรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประชาชนทายาทหรือผู้รับมรดก
 4. สำเนาทะเบียนบ้านทายาทหรือผู้รับมรดก
 5. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน

**ทางบริษัทประกันอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นรายกรณีไป