วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เราคือมืออาชีพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล"

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบคนกลางประกันภัย มุ่งปรับปรุงภาพลักษณ์ของระบบคนกลางประกันภัย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุผล เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณ
  • พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย สร้างแผนการตลาดแนวใหม่ของการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ด้วยช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์และสื่อมัลติมีเดีย อาทิ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท แอพพลิเคชั่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
  • พัฒนาบริการหลังการขายให้มีคุณภาพ เน้นบริการที่ประทับใจรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งดูแลผลประโยชน์ให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความเป็นธรรมจากการทำประกันภัย
  • พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล