วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เราจะเป็นโบรกเกอร์ ได้มาตรฐานสากล ภายในปี 2563"

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบคนกลางประกันภัย มุ่งปรับปรุงภาพลักษณ์ของระบบคนกลางประกันภัย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุผล เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณ
  • พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย สร้างแผนการตลาดแนวใหม่ของการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ด้วยช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์และสื่อมัลติมีเดีย อาทิ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท เป็นต้น
  • พัฒนาบริการหลังการขายให้มีคุณภาพ เน้นบริการที่ประทับใจรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้เอาประกันได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว
  • พัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล