เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ การจัดเก็บลงฐานข้อมูลและวางมาตรฐาน การทำงานร่วมกับ Tester,Business Analyst, Project Menager เพื่อส่งมมอบงานให้ได้ตามกำหนด
  • พัฒนา web Application,web service,API,Stro procedure,User interfaceตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี-ป.โท
  • มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาโปรแกรมและดูแลระบบงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะภาษา PHP,C+,ASP.net,Vue.js,Golang,HTML5,CSS,Javascript,jQuery,AJAXและอื่นๆ
  • มีความรู้ WCF,Web service,SOAP,REST,XML,SDLC Process,Database Design
ประเภทงาน: งานประจำ
สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่
เวลาทำงาน: 08.30-17.30

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx