ประกันสุขภาพ

แผนประกันสุขภาพ

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน B

แผน D

อารุรับประกัน 30 วัน - 65 ปี (ต่ออายุจน 69 ปี หรือก่อนอายุ ครบ 70 ปี บริบูรณ์)
อาณาเขตที่คุ้มครอง คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
A. ความคุ้มครองแบบผู้ป่วย (IPD)
1. ความคุ้มครองแบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี * 500,000 1,000,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สูงสุด/วัน
-- ห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุด 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)
-- ห้องผู้ป่วยหนัก (สูงสุด 15 วัน ต่อการเข้ารักษาตัวแต่ละครั้ง)

3,000
6,000

8,000
16,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
-- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
-- การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน แบบคนไข้นอก กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
-- ค่าบริการรถพยาบาล ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1,000

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1,000
1.3 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.4 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
-- ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้
-- ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
จ่ายตามจริง
1.5 ค่าใช้จ่ายในการปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต สูงสุด/กรมธรรม 10,000 10,000
2. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรชิ้นเชิง 500,000 1,000,000
B. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อครั้ง
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อ ปี ได้แก่ ค่าปรึกษาแพทย์, ค่ายา, ค่าเอ็กสเรย์, และค่าตรวจในห้องแล็ป (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่วัน และ 30 ครั้งต่อ ปี)
หมายเหตุ : เลือกสมัครรับความคุ้มครองหรือไม่ก็ได้โดยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
1,000 1,500

ตารางเบี้ยประกันภัยตามอายุ

เบี้ยประกันภัยรวม รายปี (บาท) กรณีผู้ป่วยใน (IPD) กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)
อายุ (ปี) แผน B แผน D แผน B แผน D
30 วัน - 5 ปี 29,738 48,937 46,077 73,446
6 - 10 17,993 34,696 27,081 47,925
11 - 15 14,081 27,232 22,085 38,605
16 - 20 11,363 22,063 17,594 30,417
21 - 25 9,459 18,354 15,214 26,507
26 - 30 8,473 16,351 13,931 24,072
31 - 35 9,004 16,452 15,110 25,055
36 - 40 9,556 18,514 16,466 28,247
41 - 45 11,248 21,880 19,294 33,330
46 - 50 12,793 24,755 21,984 37,845
51 - 55 14,587 28,183 25,242 43,857
56 - 60 17,388 33,198 28,900 50,125
61 - 65 19,930 36,655 31,741 54,200
66 - 69 (ต่ออายุ) 21,027 40,065 33,209 58,152

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคุ้มครองเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
  • เบี้ยประกันภัยเป็นอัตราที่รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
""
1
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์

** ข้าพเจ้ายินยอม ให้บริษัทใช้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และอีเมล ที่ให้ไว้ในการแจ้งผลการสมัคร ข่าวสารและเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ของบริษัท

Previous
Next

แผนประกันสุขภาพ

รายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1.การรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
-- คุ้มครองสูงสุดต่อปี

150,000

250,000

350,000
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
-- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)
-- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) (สูงสุดต่อวัน) (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)

1,000
2,000

1,500
3,000

2,000
4,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
-- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายา ค่าทำแผล ค่าเอ็กสเรย์ ค่าตรวจในห้องแล็ป ค่ากายภาพบำบัด
ค่าห้องผ่าตัด (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล)
-- ค่ารักษารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนแก ภายใน 24 ชั่วโม
ง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
-- ค่าบริการรถพยาบาล เพื่อเหตุผลทางการแพทย์ (ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)


จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1,000


จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1,000


จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1,000
1.3 ค่ารักษาโดยการผ่าตัด
-- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1.4 การดูแลโดยแพทย์
-- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง

จ่ายตามจริง
1.5 การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (ต่อการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง) 10,000 10,000 10,000
2. อุบัติเหตุส่วนบุคคล 1,000 1,000 1,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
3. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
-- ได้แก่ ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าเอ็กสเรย์ และค่าตรวจในห้องแล็ป (1ครั้ง ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)

500

600

800

ตารางเบี้ยประกันภัยตามอายุ

เบี้ยประกันภัยรวม รายปี (บาท) กรณีผู้ป่วยใน (IPD only) กรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (IPD+OPD)
อายุ (ปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 1 แผน 2 แผน 3
30 วัน - 5 ปี 21,728 24,156 27,807 29,505 33,489 40,252
6 - 10 10,094 11,384 13,841 14,637 16,836 21,111
11 - 15 7,795 8,881 10,685 12,009 13,938 17,427
16 - 20 6,202 7,130 8,493 9,476 11,059 13,734
21 - 25 5,141 5,991 7,080 8,339 9,828 12,197
26 - 30 4,619 5,471 6,384 7,646 9,104 11,228
31 - 35 4,668 5,911 6,457 7,783 9,650 11,440
36 - 40 5,209 6,069 7,183 8,736 10,302 12,827
41 - 45 6,113 7,033 8,370 10,137 11,860 14,806
46 - 50 7,266 8,115 9,659 11,861 13,629 17,011
51 - 55 8,380 9,365 11,181 13,553 15,573 19,457
56 - 60 9,803 11,032 12,991 15,388 17,734 21,8928
61 - 65 10,937 12,926 14,543 16,615 19,740 23,628
66 - 70* 12,026 14,238 16,029 17,880 21,262 25,394

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. เบี้ยประกันภัยนี้ รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว
  2. อายุรับประกันภัย ได้แก่ 30 วัน - 65 ปี และอายุ 66 - 70 ปี กรณีต่ออายุเท่านั้น
  3. อายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องสมัครพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน
  4. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มชั้นอาชีพ 1 และ 2
  5. คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา จะคุ้มครองเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
  6. ผู้เอาประกันภัยจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่อาศัยหลักมากกว่า 185 วันต่อปี