ข้อมูลผู้ชำระเงิน :
วิธีชำระเงิน :
ชำระเต็มจำนวน : รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
ผ่อนชำระ : เฉพาะบัตร KTC เท่านั้น
คำนวณผ่อนชำระ :
ชำระงวดละ
บาท
หมายเหตุ: ยอดผ่อนชำระต่อเดือนข้างต้น เป็นเพียงยอดประมาณการเท่านั้น ทางธนาคารเจ้าของบัตรจะเป็นผู้กำหนดอีกครั้ง
เงื่อนไขและข้อตกลง :
ในการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าเพื่อชาระค่าเบี้ยประกันภัย ให้แก่บริษัท หากปรากฎในภายหลังว่าจำนวนเงินที่บริษัทแจ้งแก่ธนาคารนั้นไม่ถูกต้องหรือมีความเสียหาย หรือผิดพลาดใดๆ และธนาคารได้ทาการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้าตามจานวนเงินนั้นแล้ว ข้าพเจ้าตกลงที่จะดาเนินการเรียกร้องเงินจานวนดังกล่าวจากบริษัทโดยตรง โดยทั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใช้เงินที่ธนาคารได้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของข้าพเจ้า เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท ตามรายละเอียดที่ธนาคารได้รับจากบริษัทและในกรณีที่การเรียกเก็บจากบัตรเครดิต ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ธนาคาร ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ธนาคารทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าในกรณีที่ข้าพเจ้ายินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฎิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตของธนาคารหรือสถาบันที่ออกบัตรทุกประการ ในกรณีที่เอกสารหลักฐานหรือหมายเลขบัตรเครดิตดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตามหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตฉบับนี้คงมีผลใช้บังคับบัตรเครดิตหมายเลขที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นๆด้วย
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลง ทั้งหมดแล้ว