นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากบริษัทฯ มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ (https://www.riderinsure.co.th) และ Mobile application บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้มีความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. นิยาม (Define)

2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยแบ่งประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพ ที่อยู่อาศัย อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ชื่อผู้ใช้อีเมล หรือบรรดาที่มีชื่อของบุคคลนั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้รู้ตัวบุคคลนั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคน หรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

2.2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติการทำงาน ประวัติกิจกรรม หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้ายทำให้เสียชื่อเสียงหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน และให้หมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

2.3 ผู้ใช้บริการ หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ (https://www.riderinsure.co.th) และ Mobile application หรือใช้บริการอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

2.4 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และให้หมายความรวมถึงคู่สมรสและทายาทโดยธรรม หรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลถึงแก่กรรมแล้วด้วย

บริษัทฯ อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการ และบริษัทฯ ยินดีชี้แจงเหตุผลเหล่านั้นแก่ท่านเมื่อมีการร้องขอ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมไว้นั้นโปรดคลิกไปดูที่ ข้อ 6

3. วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายประกาศกำหนด

4. การบังคับใช้ (Enforcement)

บังคับใช้กับพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯที่ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

5. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการด้วยวิธีการตามกฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่าน Mobile application หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และหรือในกรณีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

6. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามภารกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้โดยข้อมูลที่ได้ทำการจัดเก็บนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญถึงความสมบูรณ์ และทำให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

7. การระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯ มีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

7.1 เพื่อความสะดวกในการให้บริการของ บริษัทฯ

7.2 เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่งของ บริษัทฯ

7.3 เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ บริษัทฯ

7.4 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ

7.5 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ประกาศ หรือคำสั่ง ที่เป็นข้อบังคับสำหรับการดำเนินงานใดๆของบริษัทฯ

หากภายหลังบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งจะประกาศไว้ใน เว็บไซต์ทางการของบริษัทฯ (https://www.riderinsure.co.th) และ Mobile application และ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้มีการบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐานด้วย

8. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยทำเป็นหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายหรือคำสั่งศาลบังคับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

10. การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการทราบ และหากมีการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (https://www.riderinsure.co.th) และ Mobile application และเอกสารประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย กรณีผู้ใช้บริการต้องการตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ สามารถขอตรวจดูได้ โดยติดต่อ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทั่วประเทศไทย

11. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ขอกรอกแบบคำร้องขอและวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน ตามนโยบายนี้ และในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมและดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

12. ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูล

12.1 บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีการระบุไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เท่านั้น

12.2 บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปเปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยทำหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้

12.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งพัสดุ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทฯ

12.4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

13. การแสดงระบุความเชื่อมโยงให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

บริษัทฯ มีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานอื่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ เช่น การชำระค่าใช้บริการผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับทั้งในรูปเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งในระหว่างการส่งผ่านข้อมูลทุกขั้นตอน บริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด

14. การรวบรวมข้อมูลจากที่มาหลายๆ แห่ง

บริษัทฯ มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือ Mobile application และกระดาษ ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากบริษัท ตัวแทน/นายหน้า ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้อย่างเคร่งครัด

15. การให้บุคคลอื่นใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ให้กับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

16. การเก็บรวบรวม จัดประเภท และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม จัดประเภท และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

16.1 การใช้คุกกี้ (Cookies)เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัทฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษัทฯ ต่อไป

16.2 การจัดเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากร (Demographic Information)บริษัทฯ มีเว็บไซต์ (https://www.riderinsure.co.th) และ Mobile application ที่มีการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลสถิติไปใช้สำหรับการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของบริษัทฯ

16.3 บันทึกการเข้าชมเว็บ (Log Files)เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการเก็บบันทึกการเข้าออกและระหว่างการเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ (https://www.riderinsure.co.th) และ Mobile application ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

16.4 การระบุข้อมูลที่สามารถเลือกว่า “จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูล” ก็ได้บริษัทฯมีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Mobile application ซึ่งแบ่งการให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประมวลผล จึงสามารถดำเนินการใช้บริการนั้นได้ (Mandatory Field) และส่วนที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลก็ได้ (Optional Field) กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่พึงประสงค์ให้ข้อมูลทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการสามารถให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ

17. การทบทวนนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ (https://www.riderinsure.co.th) และ Mobile application ของบริษัทฯ

18. การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ระบุไว้ในนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หากมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนบุคลไปใช้ดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะติดต่อไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขอความยินยอมในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ

19. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และการเพิกถอนความยินยอม

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งความประสงค์ดังกล่าวได้ที่บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมและการบันทึกความประสงค์ดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

20. ข้อยกเว้น

20.1 บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯดังกล่าวรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ และบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบริษัทฯ เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศไว้

20.2 บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ต่อบุคคลที่สาม หรือเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการละเลยที่จะออกจากระบบให้ถูกต้องหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน หรือการใช้งานโดยขาดการพิจารณาถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

21. การติดต่อกับบริษัทฯ

หากมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป โดยสามารถติดต่อกับบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

78/5 ชั้น 2-4 อาคารอิออนหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ : 0 2034 6868
โทรสาร : 0 2521 8360

E-Mail : dpo@riderinsure.co.th
Website: https://www.riderinsure.co.th

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ

23/04/2021

 

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า