คณะกรรมการบริษัท

paanwat

นายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

jonhny

นายจอนนี่ แอนโฟเน่

กรรมการ

anurat

นางอนุรัตน์ หีบเพชร

กรรมการ

004

นางสาววราภรณ์ โพธิ์งาม

กรรมการ

anuchit

นายอนุชิต กูรมาภิรักษ์

กรรมการ

chom

นางสาวภัทราพร จิตตพันธ์

กรรมการ

S__200541352222

นายศุภวิชญ์ กูรมาภิรักษ์

กรรมการ