คณะกรรมการบริษัท

paanwat

นายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

jonhny

นายจอนนี่ แอนโฟเน่

กรรมการ

drpee.p

ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์

กรรมการ

anurat

นางอนุรัตน์ หีบเพชร

กรรมการ

004

นางสาววราภรณ์ โพธิ์งาม

กรรมการ