ฝ่ายบริหาร

paanwat

นายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

anurat

นางอนุรัตน์ หีบเพชร

กรรมการบริหาร

004

นางสาววราภรณ์ โพธิ์งาม

กรรมการบริหาร

chom

นางสาวภัทราพร จิตตพันธ์

เลขานุการบริษัท

anuchit

นายอนุชิต กูรมาภิรักษ์

รองกรรมการบริหาร

wutthakorn2

นายวุฒิฐกรณ์ สุนทรกิจจารักษ์

รองกรรมการบริหาร